Skip to content

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องแบบสนาม สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชน

มีนาคม 14, 2014

รูปภาพรูปภาพ

DOWNLOAD ประกาศฯ ที่นี่

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนภารกิจควบคุมฝูงชน(สกบ.บริการ) ภ.จว.นครราชสีมา

ตุลาคม 18, 2013

Download เอกสารทั้งหมด ที่นี่

ประกาศสอบราคา1ประกาศสอบราคา2

Download เอกสารทั้งหมด ที่นี่

ป้ายการชุมนุมห้ามปิดถนน

พฤษภาคม 27, 2013

ป้ายชุมนุม3

ภ.จว.นครราชสีมา ได้ออกแบบป้าย การชุมนุม ห้ามปิดถนน คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

การรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

มีนาคม 29, 2013

7000+5005617000+500562

9ecsoj'1

การแข่งขันกีฬา ภ.จว.นครราชสีมา ประจำปี 2556(1)

มกราคม 21, 2013

การแข่งขันกีฬา ภ.จว.นครราชสีมา ประจำปี 2556(2)

มกราคม 21, 2013

เชิญชวนลงชื่อถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์

ธันวาคม 24, 2012

king01_page1_image1

ขเอเชิญข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างในสังกัด ร่วมแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโกกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยลงชื่อถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.thซึ่งสำนักงาน ก.พ. เปิดการลงชื่อถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์ จนถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อเข้าลงชื่อถวายสัตย์ปฏิญาณฯ  คลิกที่นี่เพื่อสู่เว็บไซต์ของ ก.พ. หรือคลิกที่รูป